Questa pagina Ŕ parte integrante del sito Boxerweb ę 2004

 
 

Pedigree

Rival v. Dom

Asbach v. Quellenbusch

Edler von derFuhlenburg

Claus v. St÷rtebecker

Cilly v. d. Fuhlenburg

Astrid Junkernstieg,vom

Champus v. Waldis

 Kitty v. Hellhof

Alfa v. Alten Horst

 Abra Dabra of Sirrah Crest

 Xebony of Sirrah Crest

Questa of Sirrah Crest

 Edda v. Felding Hald

  Kuckuck v. Dom

 Ritta v. Brackelhof

Romy v. Dom

Bel Ami v. Wikingblut

 Primus v. Dom

 Abra Dabra of Sirrah Crest

 Sybil v. Dom

 Herta v. Felding Haid

 Abra Dabra of Sirrah Crest

 Edda v. Felding Hald

Kay v. Dom

 Mazelaine's Czardas

Mazelaine's Zazarac Brandy

Mazelaine's Handmaiden

 Sybil v. Dom

 Droll v. Taubenhausl

 Anka v. Hofbauer